วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ...น.ส.วารุณี สงบวาจา
ชื่อเล่น...ติ๊ก (Tik)
วันเกิด...
24 กรกฎาคม 2530
ที่อยู่...อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
โทร...086-1690482
email...tikky_119@hotmail.com.
คติประจำใจ - อย่าโหยหาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต
.............. - อย่ายึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
............. - ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต
..........ประวัติการศึกษา
..................... - จบจาก โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี
..................... - ปัจจุบันเรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
..................... - คณะครุศาสตร์ เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ป.กศ.สูง วิชาเอกดนตรีศึกษา จาก วค.บ้านสมเด็จพระยา
ปริญญาตรี กศ.บ.(เกียรตินิยม)มศว.ประสานมิตร

ปริญญาโท ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
(กลุ่มเทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

C O M M E N T ติชมนู๋หน่อย


CommentLover.Com
CommentLover.Com