วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ป.กศ.สูง วิชาเอกดนตรีศึกษา จาก วค.บ้านสมเด็จพระยา
ปริญญาตรี กศ.บ.(เกียรตินิยม)มศว.ประสานมิตร

ปริญญาโท ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
(กลุ่มเทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไม่มีความคิดเห็น:

C O M M E N T ติชมนู๋หน่อย


CommentLover.Com
CommentLover.Com